Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 01/01/2016
2 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN 01/01/2016
3 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT 01/01/2016
 4  Thủ tục hành chính theo QĐ 1055    01/06/2016