SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠ QUAN

 

 BAN GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

 

1/ Đ/c Lê Minh Lý – Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương ; ĐT : 0650.389 6767.


- Phụ trách Phòng Chế độ BHXH, phòng Thu, một phần Phòng KHTC (trừ các vấn đề về phúc lợi, hỗ trợ), đối thoại với doanh nghiệp (2).
- Ký giải quyết tất cả các hồ sơ hưởng chính sách (kể cả Bảo hiểm thất nghiệp).
- Ký phiếu chi, Ủy nhiệm chi.
- Ký các việc có liên quan đến công tác thu.
- Ký bảo lưu ưu tiên 3.
- Theo dõi BHXH TX Bến Cát, huyện Dầu Tiếng.

Email: baohiemxahoi@bhxhbinhduong.gov.vn

 

2/ Đ/c Trần Ngọc Định – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương ; ĐT : 0650.3841 651.

 
- Phụ trách Phòng cấp sổ, thẻ.
- Phụ trách về công tác sổ, thẻ, đối thoại với doanh nghiệp (1).
- Theo dõi BHXH Thành phố Thủ Dầu Một, TX Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên.
- Xử lý các văn bản về công tác Sổ thẻ của doanh nghiệp (Văn phòng chuyển thẳng).
- Thẻ APEC.
- Ký văn bản về công tác sổ thẻ với đơn vị, doanh nghiệp, xác nhận BHYT 3 năm.
- Thành viên Hội đồng Giám định y khoa.
- Ký bảo lưu ưu tiên 1.
- Phụ trách lưu trữ.

- Ký bảo lưu ưu tiên 1.

Email: tranngocdinh@bhxhbinhduong.gov.vn

3. Đ/c Bùi Quang Đức – Phó Giám đốc: Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương ; ĐT : 06503. 820.667


- Phụ trách Phòng Giám định BHYT.
- Chỉ đạo công tác thu, phát hành thẻ các đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc (4,5%) và BHYT tự nguyện.
- Theo dõi BHXH TX Dĩ An, huyện Phú Giáo, Huyện Bàu Bàng.
- Ký thanh toán trực tiếp BHYT.
- Ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với Cơ sở khám chữa bệnh.
- Theo dõi công tác tuyên truyền.
- Ký bảo lưu ưu tiên 2.

 Email: buiquangduc@bhxhbinhduong.gov.vn