Phòng Thu

Phòng Chế độ BHXH 

Phòng Tổ chức cán bộ 

Phòng Kiểm tra  

Phòng Kế hoạch - Tài chính  

Phòng Tiếp nhận - QL hồ sơ  

Phòng Cấp sổ - Thẻ  

Phòng Giám định BHYT  

Phòng Công nghệ thông tin 

Phòng Khai thác và thu nợ

Văn phòng