- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT. Download mẫu TK1_TS

- Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT. Download mẫu TK2_TS

 

- Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYTT. Download mẫu B01_TS

- Đơn đề nghị (NLĐ). Download mẫu D01_TS

- Danh sách cấp thẻ BHXH. Download mẫu D10a_TS

- Văn bản đề nghị của đơn vị. Download mẫu D01b_TS

- Danh sách cấp sổ BHXH. Download mẫu D09a_TS

- Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH. Download mẫu C06_TS

- Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT. Download mẫu C07_TS

- Phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT. Download mẫu C08_TS

- Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT. Download mẫu C10_TS

- Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH. Download mẫu S04_TS

- Sổ chi tiết sử dụng phôi thẻ BHYT. Download mẫu S06_TS

- Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYTHT. Download mẫu K02_TS