Số thứ tự Chế độ tai nạn Chế độ hưu trí - BHXH 1 lần
Chế độ ốm đau - thai sản Chế độ tuất
 1

Mẫu 5A - HSB

Công văn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN). Xem chi tiết

Mẫu 13- HSB

Giấy ủy quyền v/v Làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Xem chi tiết

Mẫu 5B-HSB

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau. Xem chi tiết

Mẫu 09A- HSB

Tờ khai của thân nhân. Xem chi tiết 
2 Biên bản điều tra tai nạn lao động. Xem chi tiết
  Mẫu C70 a-HD
Theo luật BHXH 58. 
Xem chi tiết 
Mẫu 09C- HSB

Biên bản họp của thân nhân. Xem chi tiết

 
 3 Mẫu xác nhận thời gian làm việc.  Xem chi tiết