STT NỘI DUNG TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Mẫu 5B-HSB V/v giải quyết trợ cấp TNLĐ  Xem chi tiết  
 2 Mẫu 09A- HSB Tờ khai thân nhân để giải quyết chế độ tuất Xem chi tiết  
3 Mẫu số 12-HSB Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.  Xem chi tiết  
4 Mẫu số 13-HSB V/v Giấy ủy Quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN.  Xem chi tiết  
5 Mẫu số 14-HSB V/v Đơn đề nghị giải quyết chế độ  Xem chi tiết   
6 Mẫu số 16-HSB V/v Biên bản họp của các thân nhân Xem chi tiết  
7 Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động Xem chi tiết   
8 Mẫu xác nhận thời gian làm việc.   Xem chi tiết  
9 Mẫu C70 a-HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK  Xem chi tiết