CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

1-Điều kiện hưởng : Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp ốm đau khi : 

- Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.
(Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.
- Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.
2- Quyền lợi được hưởng:
2.1- Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau: Người lao động được hưởng trợ cấp ốm đau do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả cho thời gian nghỉ (tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần) như sau :
- Làm việc trong điều kiện bình thường
+ 30 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
+ 40 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
+ 60 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên.
- Làm công việc nặng nhọc, độc hại, hoặc làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên:
+ 40 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
+ 50 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
+ 70 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên.
- Người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày):
+ Tối đa 180 ngày/năm trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
+ Sau 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn.
- Thời gian hưởng khi con ốm đau:
+ Tối đa 20 ngày/năm nếu con dưới 3 tuổi.
+ 15 ngày/năm nếu con đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.
Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã nghỉ hết thời hạn quy định mà con vẫn ốm đau thì người kia được nghỉ tiếp theo quy định trên.
2.2. Mức hưởng:
- Đối với ốm đau bình thường và chăm sóc con ốm:
Mức trợ cấp bằng75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc chia cho 26 ngày, sau đó nhân với số ngày thực tế nghỉ việc trong khỏang thời gian được nghỉ theo quy định.
- Đối với bệnh cần chữa trị dài ngày : sau 180 ngày nếu tiếp tục còn điều trị thì mức hưởng :
+ Bằng 45% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
+ Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
+ Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm trở lên.
2.3- Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:
Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày/năm tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe.
Mức hưởng cho 01 ngày :
+ Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại gia đình.
+ Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.
3. Thủ tục hồ sơ: 
1- Bản thân ốm đau bao gồm:
- Giấy ra viện đối với người lao động điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH đối với người điều trị ngọai trú do cơ sở y tế điều trị cấp (mẫu số C65-HD);
- Ngoài hồ sơ nêu trên, nếu người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì có thêm giấy xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc của người lao động
2- Hồ sơ ốm đau cần điều trị dài ngày:
- Giấy ra việc hoặc phiếu hội chẩn của bệnh viện thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.
3- Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau chăm sóc con ốm
- Giấy ra viện hoặc bản sao sổ y bạ của con;
- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về số ngày thực nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau.
4. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ để chăm sóc con ốm đau,sau khi người trước đo (cha hoặc mẹ ) đã hưởng hết thời gian theo quy định
a- Nếu cha và mẹ ở cùng đơn vị sử dụng lao động, hồ sơ gồm:
- Bản sao giấy ra viện hoặc bản sao sổ y bạ của con;
- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về số ngày thực nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau, trong đó nêu rõ người trước đó( cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo qui định.
b- Nếu cha và mẹ làm tại hai đơn vị sử dụng lao động khác nhau, hồ sơ gồm:
- Bản sao giấy ra viện hoặc bản sao sổ y bạ của con;
- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về số ngày thực nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau;
- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động nơi người lao động nghỉ việc trước đó( cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo qui định.
5. Ngoài các loại giấy tờ quy định trên đối với từng loại đối tượng hồ sơ hưởng chế độ ốm đau kèm theo danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập hàng quý hoặc hàng tháng (lập thành 3 bản C66a-HD)
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1(Lập hồ sơ): Tổ chức đơn vị sử dụng lao động đến BHXH các Huyện thị hoặc phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương (nơi đơn vị đang đóng BHXH) để lấy mẫu hoặc tải Mẫu C66a-HD về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.Và lập hồ sơ theo quy định được hướng dẫn.
Bước 2 (Nộp hồ sơ): Tổ chức đơn vị nộp đầy đủ hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội các Huyện thị hoặc phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, (Nơi đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHXH). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 3 (Nhận kết quả): Đến ngày hẹn trong phiếu, Tổ chức đơn vị sử dụng lao động đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.
Cách thức thực hiện:
- Người sử dụng lao động lập hồ sơ theo quy định
- Cơ quan BHXH giải quyết trong thời hạn quy định trong luật BHXH
- Người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau theo quy định của luật BHXH.