BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ TÂN UYÊN


     

Địa chỉ : Đường ĐT 746, khu phố 5, phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên - Bình Dương.


Giám đốc:
Thái Thị Phúc - ĐT : 0274.3641208
Phó Giám đốc: Trương Thanh Như - ĐT : 0274.3 642808
Phó Giám đốc:  Nguyễn Hữu Bằng – ĐT: 0274.3656297
Phòng nghiệp vụ:
- Văn phòng: 0274-3641600
- Bộ phận TNHS&TKQ: 0274-3642397
- Kế toán: 0274-3641600
- Bộ phận thu: 0274-3656297- 0274-3642949
- Bộ phận Sổ thẻ: 0274-3642808
- Bộ phận chế độ: 0274 -3642059
Fax : 0274.3641600 - Email : tanuyen@binhduong.vss.gov.vn


 

 SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ