BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

 BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ THUẬN AN


       Địa chỉ                  :   Đường Nguyễn Văn Tiết, Thị trấn Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dương.

      Giám đốc :

Phùng Chí Trung  - ĐT : 0650.3754716

Phó Giám đốc :   
Mai Văn Thủy           - ĐT : 0650.3754715

Nguyễn Thái Sơn    - ĐT : 06506508942

 

 Phòng nghiệp vụ    :   0650.3754715   -   0650.3754570

 

     Fax : 0650.3760645     -     Email : thuanan@bhxhbinhduong.gov.vn

 

 SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ