Thông báo dành cho đơn vị (25/3/2012)
V/v nhận tờ rời năm 2011
Công văn số 1690/BHXH-HCTH ngày 12 tháng 03 năm 2012 (12/3/2012)
V/v nộp sổ BHXH sau 12 tháng
Thông báo số 03/TB - BHXH ngày 03 tháng 02 năm 2012 (19/2/2012)
V/v nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp của năm 2011
Thông báo số 172/TB-BHXH (21/11/2011)
V/v trả sổ BHXH đã bảo lưu cho người lao động
Công văn 1011 của BHXH tỉnh Bình Dương (30/9/2011)
V/v những điều lưu ý năm 2011 lần 2
Công văn số 465/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương (31/5/2011)
Về việc ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thanh toán theo định suất
Thông báo của BHXH tỉnh Bình Dương (31/5/2011)
V/v thời gian giải quyết từng loại công việc
Thông báo về ngày làm việc bù trong năm 2011 (30/3/2011)
Tài khoản Ngân hàng (10/2/2011)
Công văn 885/BHXH - GĐBHYT (23/11/2009)
V/v: Thông báo danh sách cơ sở y tế nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2010

 Trang đầu  «  5  6  7 [8]