Thông báo số 170/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương v/v nhận tờ áp phích bảo hiểm thất nghiệp năm 2015
Thông báo số 171/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương về Lịch làm việc nghỉ Tết Dương lịch
Công văn văn 5415/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
Tiêu đề: em bị tai nạn 85% được hưởng hàng tháng trợp cấp là bao nhiêu ? Người gửi: Dien suytu
thuannguyen1987. Chế độ ốm đau và dưỡng sức
nguyenphongk@yahoo.com. Hỏi về thai sản
sandy108. Nhận trợ cấp 1 lần
gio1412. Cắt bảo hiểm toàn công ty
mpphan90@gmail.com. Công ty bắt tăng ca mà không trả tiền
Maybacha. Mang thai 7 tháng. sinh mổ con chết
Đối tượng tham gia BHYT bắt buộc
Những đối tượng nào thì phải thực hiện BHYT bắt buộc?

Theo điều 12 luật BHYT có 25 nhóm đối tượng có trách nhiệm đóng BHYT .
Nhóm người lao động gồm 2 nhóm:
1. - Người lao động , người quản lý DN, cán bộ, công chức, viên chức bao gồm:
a) Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, làm việc tại cơ quan, đơn vị , tổ chức, doanh nghiệp sau:
- DN thành lập, hoạt động theo luật DN, Luật đầu tư;
- Hợp tác xã, liên hiệp HTX thành lập và hoạt động theo Luật HTX;
- Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác;
- Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác;
- Các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức bao gồm:
- Cán bộ được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương và địa phương, trong biên chế và hưởng lương từ nghân sách nhà nước;
- Công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quốc phòng; cán bộ, công chức không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước ;
- Cán bộ xã ,phường,thị trấn , được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân . Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ , ngưới đúng đầu tổ chức chính trị- xã hội ; công chức cấp xã được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn , nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
c) Người hoạt động hkông chuyên trách ở xã , phường , thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
2. - Sĩ quan , hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan , hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân


Đặng Thị Huệ - Thông dịch viên tại Công ty TNHH Eclipse Polymers Vina thuộc KCN VSIP, Bình Dương. (21/10/2009)
Hỏi về nơi khám chữa bệnh (21/10/2009)
Le Thao Nguyen Email:bb.thaonguyen@yahoo.com (21/10/2009)
Hỏi về thanh toán BHYT (21/10/2009)
quy định nào được KCB theo quy định tại QĐ số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ? (21/10/2009)
Hỏi về nơi khám chữa bệnh (21/10/2009)
Hỏi về chế độ và mức được hưởng BHXH (19/10/2009)
Hỏi về nơi khám chữa bệnh (19/10/2009)
Hỏi về tình trạng nợ đóng BHXH (19/10/2009)
Hỏi về thai sản (19/10/2009)