Địa chỉ:  Khu công nghiệp Đất Cuốc - Xã Đất Cuốc - Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương.
 
 
Giám đốcNguyễn Văn Lợi. Điện thoại:   0274.3651 223
                                               
Phó Giám đốcNguyễn Minh Thuận - Điện thoại: 0274.3651224   
                                               
Phòng nghiệp vụ: 0274.3651225. 
Fax:  0274.3651226     
Email: bactanuyen@binhduong.vss.gov.vn