Địa chỉ:  Khu công nghiệp Đất Cuốc - Xã Đất Cuốc - Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương.
 Giám đốc:
                                               Nguyễn Văn Lợi. Điện thoại:   0650.3651 223
 Phó Giám đốc:   
                                               Nguyễn Minh Thuận - Điện thoại: 0650.3651224
 Phòng nghiệp vụ: 0650.3651225. Fax:  0650.3651226     -  Email: bactanuyen@bhxhbinhduong.gov.vn