Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
 539/QĐ-BHXH 19/06/2015   Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 BHXH Bình Dương    
 538/ QĐ-BHXH  18/06/2015  Phê duyệt, ban hành thay thế  một số quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động BHXH tỉnh Bình Dương   BHXH Bình Dương   
328/QĐ-BHXH 12/06/2015 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 BHXH Bình Dương
 482/QĐ-BHXH 29/05/2015  V/v thành lập tổ kiểm tra ISO hành chính công   BHXH Bình Dương   
483/QĐ-BHXH 29/05/2015  Thay đổi bổ sung thành viên ban chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng BHXH Bình Dương
 1404/BHXH - HCTH 27/05/2015 Ban hành, thay thế quy trình thủ tục hành chính trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 BHXH Bình Dương
484/QĐ-BHXH 07/05/2015  Phê duyệt, ban hành thay thế  một số quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động BHXH tỉnh Bình Dương  BHXH Bình Dương
01/KH-BHXH 02/02/2015 Áp dụng, duy trì và cải thiện Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 BHXH Bình Dương
11/BHXH - HCTH 05/01/2015 Triển khai thực hiện và áp dụng 9001:2008 tại 02 huyện mới thành lập  BHXH Bình Dương
  1652/BHXH - HCTH  28/04/2014  Nhận xét, đánh giá và kiến nghị sau khi đánh giá nội bộ lần 2 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 BHXH Bình Dương  
 1426/BHXH - HCTH 31/03/2014   Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 BHXH Bình Dương  
1425/BHXH - HCTH 31/03/2014 Triển khai thực hiện và áp dụng  ISO 9001:2008 tại 2 huyện mới thành lập BHXH Bình Dương
140/QĐ-BHXH 24/03/2014 Phê duyệt, ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại BHXH tỉnh Bình Dương  BHXH Bình Dương
141/QĐ-BHXH 10/03/2014 Ban hành bổ sung một số quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại BHXH tỉnh Bình Dương BHXH Bình Dương
901/BHXH - HCTH 03/03/2014 Đào tạo xây dựng hệ thống QLHTCL TCVN 9001:2008 BHXH Bình Dương
845/BHXH - HCTH 24/02/2014 Triển khai công việc cần thực hiện hệ thống quản lý chất lượng BHXH Bình Dương
  17/02/2014 Chính sách và mục tiêu chất lượng  BHXH Bình Dương
35/QĐ-BHXH 17/02/2014 Phê duyệt, ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại BHXH tỉnh Bình Dương BHXH Bình Dương
03/KH-BHXH 03/02/2014 Chuẩn bị xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 BHXH Bình Dương
7259/QĐ-BHXH 02/12/2013  Thành lập tổ triển khai quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 BHXH Bình Dương
359/QĐ-BHXH 18/11/2013  Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008  của BHXH tỉnh Bình Dương  BHXH Bình Dương