Số/ký hiệu Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
46/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT 01/01/2015 Quốc Hội
38/2013/QH13 Luật việc làm 01/01/2015 Quốc Hội
 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 20/11/2014 Quốc Hội
  Luật Bảo hiểm Y tế 01/07/2009 Quốc Hội
  10/2012/QH13 Bộ Luật lao động 01/05/2013 Quốc Hội