MẪU BIỂU: THEO 5 LĨNH VỰC: 26 MẪU 

1. Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (5 MẪU + 2 PHỤ LỤC ). Xem chi tiết

2. Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (2 MẪU+ 2 PHỤ LỤC). Xem chi tiết

3. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (8 MẪU). Xem chi tiết

4. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (7 MẪU). Xem chi tiết

5. Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (4 MẪU). Xem chi tiết

 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ GHI CHÚ
1

 Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (5 MẪU + 2 PHỤ LỤC )

Xem chi tiết  
 2

Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. (2 MẪU+ 2 PHỤ LỤC)

Xem chi tiết  
3

 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. (8 MẪU)

Xem chi tiết  
4

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (7 MẪU)

 Xem chi tiết  
5

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (4 MẪU)

 Xem chi tiết  

 

4. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (20/8/2018)
5. Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (20/8/2018)
3. Lĩnh vực Chính sách BHXH (20/8/2018)
2. Lĩnh cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (20/8/2018)
Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (20/8/2018)