I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Hành chính tổng hợp:
1/ Chức năng:
Phòng Hành chính tổng hợp có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác: Tổng hợp, hành chính, quản trị, tuyên truyền theo quy định.
2/ Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Công tác tổng hợp, hành chính, quản trị, tuyên truyền.
1.1 Tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác tuần của Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Bảo hiểm xã hội tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt.
1.2 Tổng hợp, soạn thảo các loại báo cáo theo định kỳ và đột xuất liên quan đến các hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh; cung cấp các số liệu thống kê theo yêu cầu của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
1.3 Tổ chức thực hiện và quản lý công văn đi, đến theo đúng quy định của công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ.
1.4 Kiểm tra nội dung, thể thức văn bản của các phòng nghiệp vụ soạn thảo trước khi trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ký ban hành; thẩm định về mặt pháp lý liên quan đến hoạt động của cơ quan, đảm bảo cho cơ quan hoạt động đúng pháp luật.
1.5 Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản và các phương tiện hoạt động tại cơ quan; thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh cơ quan, phòng cháy, chữa cháy; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy cơ quan, công tác quân sự địa phương.
1.6 Xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm, sữa chữa tài sản và các phương tiện hoạt động của cơ quan, in ấn tài liệu…; chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đựoc phê duyệt.
1.7 Đảm bảo công tác phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, tiếp khách của cơ quan; hướng dẫn khách đến làm việc ở cơ quan.
1.8 Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, phối hợp các ngành, các địa phương, cơ quan báo, đài tổ chức tuyên truyền đến người lao động và mọi tầng lớp nhân dân.
1.9 Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi phê duyệt.
2. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
3. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
4. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ chính sách BHXH, BHYT.
5. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
6. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.

II. Chế độ quản lý, chế độ làm việc và trách nhiệm của trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
1/ Chế độ quản lý:
Phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Phòng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, không có con dấu và tài khoản riêng.
Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giúp Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng.
Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỹ luật theo quy trình và phân cấp quản lý cán bộ.
Số lượng Phó trưởng phòng không quá 2 người.
2/ Chế độ làm việc:
Trưởng phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ.
Trưởng phòng phân công hoặc ủy quyền cho Phó trưởng phòng giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng. Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó trưởng phòng được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.
3/ Trưởng phòng có trách nhiệm.
1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng được quy định tại Quyết định này.
2. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của các phòng nghiệp vụ khác.
3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của phòng và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.
4. Quyết định các biện pháp cụ thể về tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong công chức, viên chức của phòng và chịu trách nhiệm khi có xãy ra hành vi vi phạm.
5. Giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.

III. Điều khoản thi hành:
1. Trên cơ sở các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này, Trưởng phòng có trách nhiệm quy định nhiệm vụ chi tiết cho từng bộ phận, từng cán bộ công chức của phòng mình, quy định quy trình giải quyết công việc của phòng.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Hành chính tổng hợp
và Bảo hiểm xã hội các Huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chánh văn phòng:

Trần Minh Hậu - 0274.3825687

Phó phòng: 

Vương Văn Sơn 0274.3825687

Võ Thị Hà Thanh - 0274.3825687

Email: vanphong@binhduong.vss.gov.vn