Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
02/2014/TT-BLĐTBXH 10/01/2014  Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Bộ LĐTBXH
34/2013/TT-BYT 28/10/2013 Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày Bộ Y tế
13/2013/TT-BLĐTBXH 21/08/2013 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ Bộ LĐTB&XH
 115/2013/TT-BTC 20/08/2013   Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện Bộ tài chính   
04/2013/TT-BLĐTBXH 01/03/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 Bộ LĐTB&XH