Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp (4/1/2009)
Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp BHTN, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009.

 Trang đầu  «  8  9  10 [11]