Quyết định 209-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bình Dương ngày 22 tháng 07 năm 2016 (27/7/2016)
Ban hành "Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh"
Nghị định 115/2015/ NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 (20/11/2015)
Công văn 1127/LĐTBXH_BHXH v/v Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người lao động (2/4/2015)
Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người lao động
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT (24/10/2014)
Luật việc làm (24/10/2014)
Luật việc làm số 38/2013/QH13