1/ Văn bản của Trung ương
              Luật
              Nghị định
             Thông tư
             Quyết định
             Khác

 2/ Văn bản của BHXH Việt Nam
 
3/ Văn bản của BHXH tỉnh Bình Dương
 
            Văn bản phòng Hành chính tổng hợp.
            Văn bản phòng Thu
            Văn bản phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội.
            Văn bản phòng Giám định BHYT. 

 

Công văn 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của BHXH Việt Nam (23/6/2009)
V/v Hướng dẫn thực hiện thu - chi Bảo hiểm xã hội thất nghiệp
Quyết định 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam (22/5/2009)
Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH
Quyết định số 3339/QĐ-BHXH ngày 16/5/2008 của Tổng giám đốc đốc BHXH Việt Nam (26/2/2009)
Ban hành quy định về mẫu và số sổ BHXH
Quyết định 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam (23/2/2009)
Ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02/6/2008 của BHXH Việt Nam (23/2/2009)
V/v: Hướng dẫn thủ tục tham gia và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia BHXH tự nguyện
Quyết định 3636/QĐ-BHXH ngày 16/6/2008 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam (23/2/2009)
Quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội

 Trang đầu  «  10  11  12 [13]