1/ Văn bản của Trung ương
              Luật
              Nghị định
             Thông tư
             Quyết định
             Khác

 2/ Văn bản của BHXH Việt Nam
 
3/ Văn bản của BHXH tỉnh Bình Dương
 
            Văn bản phòng Hành chính tổng hợp.
            Văn bản phòng Thu
            Văn bản phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội.
            Văn bản phòng Giám định BHYT. 

 

Văn bản BHXH tỉnh (25/5/2014)
Quyết định 615/QĐ-BHXH của BHXHVN ngày 5 tháng 6 năm 2013 (9/6/2013)
V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
1477/BHXH-CSXH của BHXHVN ngày 23 tháng 04 năm 2013 (24/4/2013)
1477/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13
Quyết định số 149/QĐ-QLD ngày 15 tháng 06 năm 2012 (9/7/2012)
V/v công bố 20 thuốc sản xuất gia công trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam
Quyết định 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2012 (9/7/2012)
Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Quyết định 1518/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam (5/4/2012)
V/v Ban hành mẫu sổ Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ Bảo hiểm xã hội.
Quyết định 1111/QĐ-BHXH của BHXHVN (12/12/2011)
V/v ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Nghị định 70/2011/NĐ-Cp (22/9/2011)
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Công văn số 1822/BHXH-CSYT (13/5/2011)
V/v: Áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Công văn 1071/QĐ-BHXH ngày 01/09/2009 của BHXH Việt Nam (2/10/2009)
Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

 Trang đầu  «  11  12 [13] 14  »  Trang cuối  (Tổng số trang: 14)