• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  CHI TIẾT MẪU BIỂU & TT HÀNH CHÍNH

  Chi tiết 5.1 Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp 

 • Thứ ba, 14:45 Ngày 26/02/2019
 • 1

  Tên thủ tục hành chính

  Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước.

  1.1

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

  BHXH tỉnh, BHXH huyện

  1.2

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Cá nhân

  1.3

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  Phiếu chi tiền mặt

  1.4

   Thời hạn giải quyết

  Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

  1.5

   Thành phần hồ sơ

  Giấy đề nghị truy lĩnh, hưởng tiếp chế độ BHXH (mẫu 19-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam.

  1.6

   Số lượng hồ sơ

  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  1.7

   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Giấy đề nghị truy lĩnh, hưởng tiếp chế độ BHXH (mẫu 19-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam.

  1.8

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  Không

  1.9

   Trình tự thực hiện

  1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị truy lĩnh, hưởng tiếp chế độ BHXH (mẫu 19-CBH) nộp tại:

  - BHXH huyện đối với chế độ BHXH hàng tháng.

  - BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi giải quyết theo dõi số tiền chưa trả đối với chế độ BHXH một lần.

  2. Bước 2:

  - Đối với chế độ BHXH hàng tháng: BHXH huyện thực hiện kiểm tra, đối chiếu với Danh sách chi trả (mẫu số 72a-HD, 72b-HD hoặc 72c-HD) hoặc Sổ theo dõi người hưởng tạm dừng in Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu S01-CBH), xác nhận giải quyết vào mẫu số 19-CBH của người hưởng, viết phiếu chi, thực hiện chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị. Sau khi chi truy lĩnh, đối với trường hợp tiếp tục in danh sách chi trả thì lập vào mẫu số 10-CBH gửi BHXH tỉnh để tiếp tục in Danh sách chi trả. Trường hợp người hưởng đề nghị nhận cùng chế độ hàng tháng thì lập số tiền truy lĩnh vào Danh sách chi trả để đại diện chi trả cho người hưởng.

  - Đối với chế độ BHXH một lần: BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện (bộ phận kế toán) kiểm tra, đối chiếu sổ S33-H, xét duyệt chi trả ngay trong ngày cho người hưởng hoặc chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp.

  3. Bước 3: Người hưởng nhận tiền tại BHXH huyện (đối với chế độ BHXH hàng tháng) tại BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện (đối với chế độ một lần) ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nộp Giấy đề nghị.

  1.10

  Cách thức thực hiện

  Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

  1.11

  Lệ phí

  Không

  1.12

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  - Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

  - Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam;

  - Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.