• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Phòng chế độ BHXH

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  

  PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

  I- CHỨC NĂNG :

  Phòng chế độ bảo hiểm xã hội có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

  II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

  01. Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và thẩm định số liệu chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và bảo hiểm thất nghiệp.

  02. Thẩm định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do đơn vị sử dụng chuyển đến làm căn cứ quyết toán.

  03. Cấp và quản lý giấy chứng nhận hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

  04. Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo từng chế độ, bao gồm cả đối tượng tăng, giảm và di chuyển; điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

  05. Lập danh sách đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

  06. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã trực thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

  07. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.

  08. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.

  09. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

  11. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.

   III- SỐ ĐIỆN THỌAI CỦA TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG : 

  Phó Trưởng Phòng phụ trách: 

  Nguyễn Trọng Khương: 0274.3 827628

  Phó Phòng:

  Nguyễn Thắng Lợi         0274.3 827628

  Đỗ Thị Thu Hương:          0274. 3 856185

  Nguyễn Thị Thùy Liên:      0274. 3 898906 

  Email: chedo@bhxhbinhduong.gov.vn