• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Phòng Tiếp nhận & Trả kết quả thủ tục hành chính

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  

  PHÒNG TIẾP NHẬN - TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  I-  CHỨC NĂNG :

  Phòng tiếp nhận – Quản lý hồ sơ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết; tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý và tổ chức thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.

  II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

  01. Kiểm tra và tiếp nhận các loại hồ sơ liên quan đến việc tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

  02. Chuyển hồ sơ tiếp nhận và nhận lại kết quả giải quyết từ các phòng nghiệp vụ liên quan để trả lại cho Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

  03. Hướng dẫn, tư vấn các vấn đề liên quan thủ tục hồ sơ, chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

  04. Hướng dẫn các phòng nghiệp vụ liên quan và Bảo hiểm xã hội huyện lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

  05. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu trữ của các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện; thực hiện chức năng lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.

  06. Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác quản lý, thống kê, tra cứu.

  07. Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp và duy tu, bảo dưỡng kho tàng, mua sắm các thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác lưu trữ.

  08. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng nghiệp vụ liên quan và Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các quy định, quy trình giải quyết công việc liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

  09. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.

  10. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.

  11. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  12. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

  13. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.

  III-  HỌ TÊN TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI :

  Trưởng Phòng: 

  Phạm Thị Bích Vân: 0274.3  897 707

  Phó Phòng:

  Phan Thu Hà             0274.3  897 708 

  Lâm Kim Huệ             - 0274.3  897 707

   

   

   Email: ttthc@binhduong.vss.gov.vn