• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Phòng Công nghệ Thông tin

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

   PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  I- CHỨC NĂNG :

        Phòng Công nghệ thông tin có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.

  II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

  01. Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan xây dựng trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chương trình, kế hoạch hàng năm về công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã.

  02. Khai thác, sử dụng và bảo quản các chương trình công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  03. Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý thuộc hệ hống Bảo hiểm xã hội tỉnh.

  04. Tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý; xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh; cung cấp các số liệu tổng hợp và phân tích theo yêu cầu quản lý của ngành.

  05. Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ sử dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

  06. Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị và các chương trình hệ thống công nghệ thông tin ở Bảo hiểm xã hội tỉnh; đề xuất sửa chữa, mua sắm, thanh lý các thiết bị công nghệ thông tin.

  07. Xây dựng cụ thể kế họach bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin ở Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

  08. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của “ Quản trị mạng cấp II”; chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn các cơ sở  dữ liệu, an ninh mạng máy tính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh.

  09. Thực hiện chương trình cải cách của ngành.

  10. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.

  11. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  12. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

  13. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.

  III/ HỌ TÊN TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI :

           Trưởng phòng Trương Thanh Phương     -  0274.3 825 920

           P. Trưởng phòng : Nguyễn Thị Tuyết Mai -  0274.3 825 920

        Email: cntt@binhduong.vss.gov.vn